Sinds 1958 zijn wij dé referentie binnen
ons vakgebied.

Putboring

Voor verschillende doeleinden wordt er een putboring geplaatst:
- particulier: voor huishoudelijk gebruik, beregening, opvullen zwembad en/of vijver, warmtepomp
- landbouw: voor drinkwater dieren, beregening gewassen
- bedrijven: voor productieproces, grijswatercircuit, warmtepomp
- vereniging: voor beregening (o.a. voetbalveld, tennisterreinen)
enz.

Putboringen voor het gebruik van grondwater:

Bij een putboring voor het gebruik van grondwater wordt er eerst een put op een bepaalde diepte geboord, afhankelijk van de bestemming van het grondwater. In deze put wordt een PVC stijgbuis met PVC filterbuis geplaatst.
Deze putboring wordt ook wel filterput of boorput genoemd.

Filterputboringen voor beregening en grijswatercircuit moeten niet op grote diepte geboord worden. Meestal kan er tot +- 10 m diepte geboord worden waar het grondwater voor deze toepassing gebruikt kan worden.
Boorputten voor huishoudelijk gebruik, productieproces kunnen de dieptes oplopen tot meer dan 100 m diepte. Dit komt omdat hierbij het grondwater kwalitatief hoog dient te zijn.
Met onze putboormachine kunnen wij maximaal tot 130 m boren.

Op de filterputboringen en of boorputten kan door ons een pompinstallatie worden voorzien. De soort pompinstallatie is afhankelijk van de diepte van de put en het gebruik. De pompinstallatie bestaat onder andere uit een onderwaterpomp of hydrofoorgroep, een watervat, PE-darm, onderwaterkabel, watermeter, drukmeter, thermische beveiliging, staalnamekraantje, diverse koppelingen en aansluitstukken.
Boorputten worden op vraag van de klant afgewerkt met een waterdichte putkop en toezichtsput.

Wij zijn voor putboringen enkel werkzaam in de regio Oost- en West-Vlaanderen.

Putboringen voor warmtepompen

Gesloten bronsysteem:
Afhankelijk van het aantal KiloWatt dat nodig is voor de warmtepomp, wordt vastgesteld hoe diep er geboord dient te worden en hoeveel putten er geboord moeten worden. Meestal zijn er meerdere putten nodig om het nodige KiloWatt te behalen. Een grondwarmtewisselaar bestaat uit aardsondes, horizontaal leidingwerk, dit wordt met elkaar verbonden en aangesloten op een warmtepomp. De aardsondes worden gevuld met een mengeling van water en glycol.
De warmtepomp wordt door een warmtepompleverancier geplaatst.

Open bronsysteem:
Hierbij wordt een win- en een retourput geboord. Het water wordt onttrokken uit de winput en na de warmtepomp terug geïnjecteerd in de retourput.

Wetgeving:

Het boren van waterputten valt onder de milieuwetgeving rubriek 53.8:

Niet-ingedeelde winningen

(vooral bij particulieren)
Wanneer het grondwater met een handpomp (of weidepompen voor vee) wordt opgepompt en wanneer het grondwater enkel voor huishoudelijke toepassingen (met een maximum van 500 m³/jaar) wordt gebruikt, moet er in het kader van VLAREM geen vergunning worden aangevraagd, noch een melding gedaan. Er moet wel een melding van eigen waterwinning (https://www.vmm.be/water/heffingen/eigen-waterwinning-aan-of-afmelden) worden gedaan bij de dienst heffingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Attest niet-ingedeelde inrichting zal door ons naar u toegestuurd worden bij bestelling dat ondertekend voor aanvang van de werken in ons bezit dient te zijn.

Ingedeelde winningen

(vooral bij bedrijven, landbouwers, verenigingen, …)
Indien u op jaarbasis in totaal (dus alle grondwaterwinningen van uw bedrijf/instelling samen) meer dan 30 000 m³/jaar nodig heeft, moet u een milieuvergunning klasse 1 aanvragen. Indien uw totale waterbehoefte meer dan 5 000 maar maximaal 30 000 m³/jaar bedraagt, moet u een milieuvergunning klasse 2 aanvragen. Bij een waterbehoefte van maximaal 5 000 m³/jaar is het afhankelijk van de diepte van de diepste grondwaterwinning van het bedrijf. Indien deze een diepte heeft die groter is dan het dieptecriterium, moet u een milieuvergunning klasse 2aanvragen. Indien alle putten een diepte hebben die kleiner of gelijk is aan het dieptecriterium ter plaatse, moet u een omgevingsvergunning klasse 3 aanvragen,.

Dit is de klasse indeling op basis van de grondwaterwinning. Indien u voor een andere activiteit al onder een hogere klasse ingedeeld bent bepaalt dit de klasse van uw inrichting. 

Documenten m.b.t. meldingen en vergunningen zijn te verkrijgen op de Gemeente, of in te vullen via www.omgevingsloket.be. Wij mogen pas starten met de boorwerkzaamheden van zodra de omgevingsvergunning in orde is.

putboringen.jpg

Bij ingedeelde winningen is het plaatsen van een debietmeter en een peilbuis verplicht. De debietmeter wordt door het VMM verzegeld. Een peilbuis wordt geplaatst om het grondwaterpeil te kunnen meten, een debietmeter wordt geplaatst om te meten hoeveel m3 water er verbruikt wordt.

Alvorens de putboring te mogen uitvoeren dienen wij in het bezit te zijn van de melding cq vergunning.

Boringen in het kader van thermische opslag valt ook onder de milieuwetgeving onder rubriek 55.1.

Indien de diepte van de boring voor warmtepomp met aardsondes dieper dan het dieptecriterium ligt (meestal op meer dan150 m), dient er een klasse 2 vergunning aangevraagd te worden. Aangezien er meestal minder diep geboord moet worden deze thermische boringen meestal niet-ingedeeld.