Sinds 1958 zijn wij dé referentie binnen
ons vakgebied.

Bronbemaling

Bronbemaling:

is een proces waarbij op verschillende plaatsen grondwater wordt opgepompt en via een leiding wordt afgevoerd, om plaatselijk en tijdelijk de grondwaterspiegel te verlagen. Dit kan nodig zijn om het waterpeil in de bodem van de bouwput zodanig te verlagen dat droog gewerkt kan worden onder andere bij het leggen van leidingen, rioleringsbuizen, het bouwen van kelders, ondergrondse parkeergarages, regenwaterputten, zwembaden enz. of voor het realiseren van saneringen.

Andere benamingen voor bronbemaling zijn: droogzuigwerken, grondwatertafelverlaging, verlaging freatisch oppervlak, dewatering (en), rabattement de nappe (fr), grundwasserabsenkung (du).

We beschikken over:
+- 100 elektrische pompen onderverdeeld in mono of tri fase
+- 3 vacuümpompen
+- 10 geluid-gedempte dieselpompen

We hebben 2 grondboormachines waarmee we filters in de grond kunnen boren.

In ons bedrijf passen we verticale bronbemaling toe.
Op de plaats waar het grondwater verlaagd dient te worden, worden collectorbuizen geplaatst, op deze buizen worden om de zo veel meter, dit varieert, filters geplaatst. Filters kunnen 5 m, 7,5 m, 10 m diep geplaatst worden. Het inboren van filters gebeurd manueel of machinaal. Tegenwoordig gebeurt het boren bij ons meestal machinaal. Indien er veel nutsleidingen onder de grond aanwezig zijn, wordt er manueel geboord. De collectorbuizen worden aangesloten op een pomp. Dit kan een elektrische pomp (driefase / monofase), vacuümpomp of geluid-gedempte dieselpomp zijn. De pomp zuigt het water op en via een afvoerslang wordt het grondwater, indien mogelijk, lokaal geïnfiltreerd, anders geloosd in het dichtstbijzijnde regenwaterstelsel, indien dit technisch niet mogelijk is wordt er geloosd in de riolering.
Soms wordt er ook wel bronbemalingen geplaatst met dieptebronnen. Dit is om grote dieptes in één keer droog te zuigen. Hierbij wordt er gewerkt met onderwaterpompen. Dit komt tegenwoordig steeds minder voor.

Wij beschikken over 3 machines om bronbemaling uit te voeren. Onze kleinste machine kan filters boren in een omgeving met beperkte hoogte (min. 2,35 m)
Wij hebben +- 100 elektrische pompen, +- 5 vacuümpompen, +- 15 geluid-gedempte dieselpompen.

Wetgeving:
Elke bemaling in het kader van bouwkundige werken is een ingedeelde inrichting en moet er via het omgevingsloket een omgevingsvergunning aangevraagd worden en door gestuurd worden naar de vergunningverlenende instantie. Na akte name vergunningverlenende instantie mogen de bemalingswerken aangevangen worden.
Zolang de kritische waarde van 10m³/u niet overschreden wordt, is een lozing op de riolering legaal, mits in het bezit van een omgevingsvergunning. Loos je echter meer dan 10m³/u op en is de riolering aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie, dan mag je enkel lozen als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt bekomen. Elke ingedeelde bemalingsinstallatie dient uitgerust te zijn met een debietmeter.
Aanvraag omgevingsvergunning is ten laste van bouwheer en/of aannemer. (voor meer uitleg zie Voorwaarden op onze website)

Via onze klanten zijn wij vooral werkzaam in Oost- en West-Vlaanderen, regelmatig zijn wij ook werkzaam in Antwerpen en Vlaams-Brabant, af en toe in Waals-Brabant en Brussel.

Tegenwoordig worden er veel saneringswerken uitgevoerd, waarbij wij bronbemaling dienen te plaatsen en/of onttrekkingsfilters cq injectiefilters cq in-situ’s. Bij bronbemaling wordt de afvoerslang gekoppeld op de saneringsinstallatie van onze klant.
Bij onttrekkingsfilters zorgen wij voor de juiste filters op vraag van de klant. Onttrekkingsfilters kunnen in verschillende maten en soorten bestaan. Materiaal van de onttrekkingsfilters zijn HDPE of PVC, diepte is variërend, er zijn diverse diameters en verschillende sleufbreedtes.
De onttrekkingsfilters worden machinaal geboord, met zand (korrelbreedte op vraag van klant) omstort en op het laatste schoongespoeld.