Deze site maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren.

Door op 'OK' te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u hiermee akkoord. Meer info

OK

Cookies, of vergelijkbare technieken, die we gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Ten eerste de noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast zijn er statistiek-cookies, die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het gebruik van onze website en ons helpen de site te optimaliseren. We plaatsen soms promotionele content of vacatures. Soms wordt in zulke content een webbeacon of pixel geplaatst die bijhoudt hoe vaak de promotionele content is bekeken. We verzekeren je dat deze pixels nooit privacy-gevoelige informatie verzamelen. Voorkeur-cookies helpen jouw voorkeursinstellingen (zoals voorkeurstaal, of cookievoorkeuren) te onthouden. Tot slot plaatsen we marketing-cookies, die jouw surfgedrag bijhouden. Ook cookies uit embedded content afkomstig van social media sites als bijvoorbeeld YouTube, Facebook, LinkedIn en Pinterest vallen onder deze categorie.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je ook afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als je deze cookies in je browser uitzet, kun je niet meer van alle functionaliteiten van onze website gebruik maken en embedded content kan niet meer getoond worden. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt.

Sinds 1958 zijn wij dé referentie binnen
ons vakgebied.

Bronbemaling

BRONBEMALING:

is een proces waarbij op verschillende plaatsen grondwater wordt opgepompt en via een leiding wordt afgevoerd, om plaatselijk en tijdelijk de grondwaterspiegel te verlagen. Dit kan nodig zijn om het waterpeil in de bodem van de bouwput zodanig te verlagen dat droog gewerkt kan worden onder andere bij het leggen van leidingen, rioleringsbuizen, het bouwen van kelders, ondergrondse parkeergarages, regenwaterputten, zwembaden enz. of voor het realiseren van saneringen.

Andere benamingen voor bronbemaling zijn: droogzuigwerken, grondwatertafelverlaging, verlaging freatisch oppervlak, dewatering (en), rabattement de nappe (fr), grundwasserabsenkung (du).

We beschikken over:
+- 100 elektrische pompen onderverdeeld in mono of tri fase
+- 3 vacuümpompen
+- 10 geluid-gedempte dieselpompen

We hebben 2 grondboormachines waarmee we in de grond kunnen boren om bemalingsfilters te plaatsen.

In ons bedrijf passen we verticale bronbemaling toe.
Op de plaats waar het grondwater verlaagd dient te worden, worden collectorbuizen geplaatst, op deze buizen worden om de zo veel meter, dit varieert, filters geplaatst. Bemalingsfilters kunnen van 3 tot 10 m diep geplaatst worden. Het inboren van filters gebeurd manueel of machinaal. Tegenwoordig gebeurt het boren bij ons enkel machinaal. Indien er veel nutsleidingen onder de grond aanwezig zijn, wordt er uitzonderlijk manueel geboord. De collectorbuizen worden aangesloten op een pomp. Dit kan een elektrische pomp (driefase / monofase), vacuümpomp of geluid-gedempte dieselpomp zijn. De pomp zuigt het water op en via een afvoerslang wordt het grondwater, indien mogelijk, lokaal geïnfiltreerd, anders geloosd in het dichtstbijzijnde regenwaterstelsel, indien dit technisch niet mogelijk is wordt er geloosd in de riolering.
Soms wordt er ook wel bronbemalingen geplaatst met dieptebronnen. Dit is om grote dieptes in één keer droog te zuigen. Hierbij wordt er gewerkt met onderwaterpompen.

Wetgeving:
Elke bemaling in het kader van bouwkundige werken is een ingedeelde inrichting en moet er via het omgevingsloket een omgevingsvergunning aangevraagd worden en door gestuurd worden naar de vergunningverlenende instantie. Na aktename/vergunning van de vergunningverlenende instantie mogen de bemalingswerken aangevangen worden.

De bemaling moet ingericht worden zo als in de aktename/vergunning vergund is.
Het is van belang dat vergunning/aktename correct is aangevraagd zodat wij als bemalingsbedrijf onze werkzaamheden goed kunnen uitvoeren.
Bijvoorbeeld: moet er een correcte afpompingsdiepte aangevraagd worden, correcte diepte put (= diepte bemalingsfilters), aantal bemalingsfilters (beter te veel dan te weinig), correct debiet per dag en per jaar (project) etc.

Wij zijn vooral werkzaam in Oost- en West-Vlaanderen, regelmatig zijn wij ook werkzaam in Antwerpen en Vlaams-Brabant. Wegens geen erkenning voor Brussel en Wallonië mogen wij hier geen boorwerkzaamheden uitvoeren.

Tegenwoordig worden er veel saneringswerken uitgevoerd, waarbij wij bronbemaling dienen te plaatsen en/of onttrekkingsfilters cq injectiefilters cq in-situ’s. Bij bronbemaling wordt de afvoerslang gekoppeld op de waterzuiveringsinstallatie van onze klant.
Bij onttrekkingsfilters zorgen wij voor de juiste filters op vraag van de klant. Onttrekkingsfilters kunnen in verschillende maten en soorten bestaan. Materiaal van de onttrekkingsfilters zijn HDPE of PVC, diepte is variërend, er zijn diverse diameters en verschillende sleufbreedtes.
De onttrekkingsfilters worden machinaal geboord, met zand (korrelbreedte op vraag van klant) omstort en op het laatste schoongespoeld.

Wetgeving m.b.t. bronbemaling

Aanvragen Omgevingsvergunning ingedeelde inrichting bronbemaling:

Op 1 januari 2018 is de omgevingsvergunning in werking getreden.
Iedereen is vanaf dan verplicht nieuwe bouwvergunningen + milieuvergunningen = omgevingsvergunning aan te vragen via het www.omgevingsloket.be.

Alle bronbemalingen die uitgevoerd dienen te worden, dienen aangevraagd te worden via het omgevingsloket - omgevingsvergunning. (www.omgevingsloket.be)

Wij mogen pas starten met de werken na aktename/vergunning. Het verlenen van een aktename (klasse 3) duurt zo’n 2 weken tot 1 maand en het verlenen van een vergunning (klasse 2 en 1) kan tot 4 à 5 maanden duren

Het is dus van groot belang uw bronbemalingen tijdig aan te vragen in het omgevingsloket en navraag te doen bij architect of bronbemaling aangegeven is in de omgevingsvergunning. Deze aktename/vergunning moet in ons bezit zijn alvorens de werken te mogen aanvangen. Wij mogen geen werken starten zonder deze vergunning of wij raken onze erkenning boorbedrijf kwijt + PV en/of boete.

Het is van groot belang dat bemalingsplan ,met gegevens zoals debiet, aantal en diepte filters, afpompingsdiepte e.d. correct en juist ingegeven worden. Beter iets meer dan te weinig. In geval van constatering van handhaving dat debiet hoger ligt dan vergunde debiet kunnen werken worden stilgelegd + PV en/of boete! Tevens moet er een correct inplantingsplan ingediend worden, met o.a. plaats van de filters, leidingwerk, pompen, debietmeters, plaats van lozing bemalingswater e.d.

Hierbij informeren wij u dat wij een Vlarel erkend boorbedrijf zijn en wij volgens de richtlijnen bemalingen werken.

Om te kunnen werken volgens de richtlijnen bemaling dient er voor elke bestelde bemaling een vooronderzoek plaats te vinden. Wij kunnen u hierbij ondersteunen. Wij raden u aan een bemalingsscreening uit te voeren waarbij de mogelijke effecten van de bemaling beschouwd worden. Het volgende wordt in zo’n screening opgesteld:
- debietberekening (analytisch), een numerieke berekening zal via een studiebureau aangevraagd moeten worden
- berekening invloedstraal
- indien sonderingsverslag aanwezig; schatting van zettingsrisico
- screening van de omgeving op o.a. bodemonderzoeken, natuurgebied, grondwaterwingebieden en beschermingszones, beschermde gebieden duinendecreet, habitatrichtlijngebieden, vogelrichtlijngebieden, VEN en IVON-gebieden, BWK 2-zones, verzilting, erfgoed, e.a.
- lozingsmogelijkheden wordt besproken: infiltratie, beperken, ter beschikking stellen bemalingswater, lozen oppervlaktewater, lozen RWA of DWA of gemengde riolering.

Op basis hiervan kunnen wij een correct bemalingsplan opstellen en tijdig risico’s van de bemalingswerken kenbaar maken en hiervoor de nodige te nemen maatregelen voorstellen. U kan in de beginfase van het vooronderzoek ook een bemalingsstudie laten opmaken door een studiebureau vertrouwd met bronbemalingen.

 

Lozing bemalingswater:

Alvorens men besluit bemalingswater te lozen moeten volgende stappen onderzocht worden:

stap1
Link: Bemaling in vier stappen — Vlaamse Milieumaatschappij (vmm.be)

Stap 1: beperk het netto debiet (duurtijd, peil, retour…)

Stap 1: Beperk het netto debiet (duurtijd, peil, retour...) — Vlaamse Milieumaatschappij (vmm.be)

Bemalingswater moet dus zo veel mogelijk lokaal terug infiltreren in de bodem, zodat de grondwaterspiegel opnieuw wordt verrijkt. Op deze manier breng je met de bemaling de minste schade toe aan de lokale waterhuishouding.

Stap 2: Nuttig gebruik van bemalingswater mogelijk? — Vlaamse Milieumaatschappij (vmm.be)

Beschikbaar stellen van het bemalingswater aan particulieren of bedrijven.
LET OP: indien het water ter beschikking gesteld wordt aan niet-particulieren max. 5.000 m3/jaar en/of meer dan 5.000 m3/jaar zal rubriek 53.8 ook vergund moeten worden.

Stap 3: Lozen in waterloop — Vlaamse Milieumaatschappij (vmm.be)

Indien er op minder dan 200 meter afstand oppervlaktewater ligt, dient er op het oppervlaktewater geloosd te worden.

Stap 4: Lozen in riool — Vlaamse Milieumaatschappij (vmm.be)

Indien de lozing, in een riool aangesloten op een waterzuiveringsinstallatie van Aquafin gebeurd en meer dan 10 m3/uur bedraagt, dient men een schriftelijke toestemming te bekomen van Aquafin. Om Aquafin de gelegenheid te geven dient elke meldingsplichtige installatie uitgerust te zijn met een debietmeter. Volgens onze voorwaarden art.12.A.3 dient de opdrachtgever over de nodige officiële toelatingen te beschikken.

Waar naartoe met bemalingswater? | Aquafin

Aanvraagformulier toelating lozing op riolering indien meer dan 10m3/uur
Procedure voor het lozen van bemalingswater | Aquafin

Indien toelating ontvangt u een saneringscontract bronbemaling:
FACTURATIEOVEREENKOMST (aquafin.be)
Er zal een heffing gerekend worden voor het lozen van bemalingswater.
Bijlage schiftelijke toelating bronbemaling.pdf (aquafin.be)

Ter info:
Volgens milieuhygiënewetgeving dienen er maatregelen genomen te worden, zodat er geen water sterk beladen met zwevende deeltjes in riolering of oppervlaktewater terecht kan komen. (ter info: norm zwevende stoffen voor riolering max. 1 gram per liter -voor oppervlaktewater max. 60 milligram per liter)

Indien er bodemonderzoeken/PFAS/PFOS in de invloedsfeer van de bemaling liggen, zal er een bodemsaneringsdeskundige aangesteld moeten, deze zal de bodemonderzoeken moeten beschouwen en een impactnota moeten opstellen, waaruit blijkt of er risico bestaat op het aantrekken/verspreiden van verontreinigd bemalingswater.

Tegenwoordig wordt in de aktename als bijzondere voorwaarde steeds meer een staalname van het bemalingswater gevraagd alvorens de bronbemaling te mogen opstarten. Het is daarom aan te raden in het vooronderzoek reeds peilfilters te plaatsen om de kwaliteit van het grondwater te analyseren.

Interessante website i.v.m. bronbemalingen:

Richtlijnen bronbemaling:
https://www.vmm.be/water/heffingen/richtlijnen-bemalingen-ter-bescherming-van-het-milieu

Code van Goede Praktijk installatie van meetinrichtingen opgepompt water:
https://esites.vito.be/sites/reflabos/onderzoeksrapporten/Online%20documenten/2019_CVGP_installatie_controle_van_meetinrichtingen_voor_opgepompt_grondwater.pdf

Grondwater in de bouw:
Grondwater in de bouw - home