Deze site maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren.

Door op 'OK' te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u hiermee akkoord. Meer info

OK

Cookies, of vergelijkbare technieken, die we gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Ten eerste de noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast zijn er statistiek-cookies, die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het gebruik van onze website en ons helpen de site te optimaliseren. We plaatsen soms promotionele content of vacatures. Soms wordt in zulke content een webbeacon of pixel geplaatst die bijhoudt hoe vaak de promotionele content is bekeken. We verzekeren je dat deze pixels nooit privacy-gevoelige informatie verzamelen. Voorkeur-cookies helpen jouw voorkeursinstellingen (zoals voorkeurstaal, of cookievoorkeuren) te onthouden. Tot slot plaatsen we marketing-cookies, die jouw surfgedrag bijhouden. Ook cookies uit embedded content afkomstig van social media sites als bijvoorbeeld YouTube, Facebook, LinkedIn en Pinterest vallen onder deze categorie.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je ook afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als je deze cookies in je browser uitzet, kun je niet meer van alle functionaliteiten van onze website gebruik maken en embedded content kan niet meer getoond worden. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt.

Sinds 1958 zijn wij dé referentie binnen
ons vakgebied.

Wettelijk kader

Wettelijk kader m.b.t. bronbemalingen Vlaanderen

Om milieueffecten te beperken, worden (bron)bemalingen gereglementeerd door het Vlaamse Reglement betreffende de Milieuvergunning (Vlarem). Vlarem verplicht u deze volgorde in de aanpak van uw bemalingswater te respecteren:

  1. Infiltratie. Breng het onttrokken grondwater terug in de grond buiten de onttrekkingszone met behulp van infiltratieputten, -bekkens of -grachten.
  2. Afvloeiing. Als lokale infiltratie om technische redenen niet gaat, loost u het bemalingswater best in het dichtstbijzijnde regenwaterstelsel. U mag daarbij echter geen wateroverlast voor derden veroorzaken.
  3. Lozing op de riolering. Dit is uw laatste alternatief. Maar opgelet: voor volumes hoger dan 10 m³/u die u loost in openbare rioleringen die aangesloten zijn op een rioolwaterzuiveringsinstallatie, hebt u een schriftelijke toestemming van Aquafin nodig en kan er een vergoeding aangerekend worden.

Lozing op de openbare riolering van meer dan 10 m³/u of langer dan 6 maanden = heffing betalen . Uitzondering zijn bemalingen noodzakelijk voor de bouw van een gezinswoning met een kelderverdieping kleiner dan 150 m2.

Aquafin onderzoekt elke bemalingsaanvraag om in te schatten wat de gevolgen van de lozing kunnen zijn op het rioleringsstelsel en op het zuiveringsproces.  Onoordeelkundig lozen op de riolering kan immers leiden tot  veelvuldig werken van overstorten en zal leiden tot verdunning van het afvalwater, wat zeer nadelig kan zijn voor de werking van de zuiveringsinstallaties.  Op basis daarvan geeft Aquafin al dan niet de toestemming om te lozen op de riolering en onderzoekt ze of er een vergoeding aan de lozer zal worden doorgerekend. De vergoeding wordt berekend met de heffingsformule die ook wordt toegepast voor de lozingen van bedrijfsafvalwater en die beschreven staat in de milieuwetgeving.

Indien specifieke ingrepen noodzakelijk zijn om de zuiveringsnormen te  behalen, worden ook deze bijkomende exploitatiekosten aan de lozer doorgerekend.

Aquafin zal alle lozingen die zonder toelating plaatsvinden, melden  aan de bevoegde instanties. Dit zal een terugvordering van de kosten of een aanrekening van de heffing tot gevolg hebben.

Aquafin: Juridisch kader voor bemalingswater

Omgevingsvergunningsaanvraag:

Elke bronbemaling is een ingedeelde inrichting waarvoor een omgevingsvergunning moet aangevraagd worden:

Melding bemaling en/of aanvraag vergunning naar gelang klasse waarin bemaling valt. 
Klasse 3: melding
Klasse 1 en 2: vergunning

Alvorens de werken te mogen uitvoeren, dienen wij in bezit te zijn van de aktename melding en/of vergunning. Zie voorwaarden hoe u dit kan aanvragen/ of hoe wij dit voor u kunnen in orde maken.

Vlarem I + bijlagen
Link naar Navigator Wetgeving Leefmilieu 

Rubriek53.2. Bronbemaling voor bouwkundige werken of openbare nutsvoorzieningen

Rubriek

Omschrijving en Subrubrieken

Klasse

Bemer- kingen

Coördi-

nator

Audit

jaar- verslag

Vlarebo

53.2.

Bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen van onbehandeld en niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die technisch noodzakelijk is voor ofwel de verwezenlijking van bouwkundige werken, ofwel de aanleg van openbare nutsvoorzieningen:

           

gelegen in beschermde duingebieden, aangeduid op grond van het decreet van 14 juli 1993 houdende maatregelen tot bescherming van de kustduinen of in een groengebied, een natuurontwikkelingsgebied, een parkgebied of een bosgebied (de gebieden, vermeld in deze rubriek, betreffen de gebieden zoals bepaald door de stedenbouwkundige voorschriften van een goedgekeurd plan van aanleg, een ruimtelijk uitvoeringsplan of een behoorlijk vergunde, niet-vervallen verkavelingsvergunning):

           

a)

met een debiet van maximum 500 m3 per dag en 30.000 m³ per jaar

3

         

b)

met een debiet van meer dan 500 m3 per dag of meer dan 30.000 m³ per jaar, tot maximum van 2.000 m3per dag

2

A,W, T

N

     

c)

met een debiet van meer dan 2.000 m3 per dag

1

W, T

N

     

gelegen in een ander gebied dan de gebieden vermeld in punt 1°

           

a)

met een netto opgepompt debiet van maximum 30.000 m³ per jaar of een maximale verlaging van het grondwaterpeil tot vier meter onder maaiveld

3

         

b)

met een netto opgepompt debiet van meer dan 30.000 m³ per jaar en een maximale verlaging van het grondwaterpeil tot meer dan vier meter onder maaiveld

2

W, T

N

     

Dit jaar gaan de nieuwe richtlijnen bemalingen van start. Zie voor volledig dossier:
https://www.vmm.be/water/heffingen/richtlijnen-bemalingen-ter-bescherming-van-het-milieu